Veikparks

noteikumi

Veikparka ekspluatācijas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” (turpmāk tekstā – 333) Veikparka lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise Veikparkā kopumā;
1.2. 333 Veikparka Lietotājs ir persona, kura izmanto Veikparkā sniegtos pakalpojumus un, kura ir vecumā no 16 gadiem. Ja Lietotājs ir jaunāks par 16 gadu vecumu, tad tas ir tiesīgs izmantot Veikparkā sniegtos pakalpojumus tikai vecāku / aizbildņu nepārtrauktā klātbūtnē vai ar vecāku / aizbildņu rakstveida atļauju;
1.3. Lietotājam ir obligātas pamatprasmes peldēšanā.

2. Lietotāja pienākumi:
2.1. Lietotājam, atrodoties Veikparka ūdens tilpnē (turpmāk tekstā – Laukums), obligāts ir ekipējums – ūdenim paredzēta glābšanas vai triecienveste un veikborda dēlis, ko nepieciešamības gadījumā izīrē 333 personāls. Lietotājam brauciena laikā tiek rekomendēts izmantot aizsargķiveri;
2.2. Lietotājam, kas Laukumu izmanto pirmo reizi vai, kurš par savām spējām nav pārliecināts, OBLIGĀTI informē par šo faktu 333 personālu / instruktoru;
2.3. Izmantot Laukumu Lietotājs ir tiesīgs tikai pēc 333 personāla / instruktora mutiska uzaicinājuma;
2.4. Par braukšanas tehniku, atbilstoši Lietotāja braukšanas prasmēm un iemaņām, pirms Laukuma izmantošanas puses vienojas mutiski, savstarpēji visu izrunājot un ievērojot Lietotāja braukšanas prasmes;
2.5. Brauciena laikā apgriešanās tiek veikta apbraucot speciāli tam paredzētās bojas. Ja tiek braukts ar kreiso kāju pa priekšu, tad apgriešanās vietā ir jāapbrauc kreisā boja, bet jā brauc ar labo kāju pa priekšu, tad apgriežoties ir jāapbrauc labā boja;
2.6. Par kabeļa ātruma regulāciju vai vēlmi beigt braucienu Lietotājs signalizē ar roku:
2.6.1. rokas īkšķis pavērsts uz augšu (sarunvalodā „OK” zīme) - nozīmē palielināt ātrumu vai apliecināt gatavību pēc kritiena atsākt braucienu;
2.6.2. rokas īkšķis pavērsts uz leju nozīmē - samazināt ātrumu vai apliecināt pēc kritiena neturpināt braucienu;
2.6.3. augsti pacelta roka nozīmē vēlmi beigt braucienu.
2.7. Kritiena gadījumā OBLIGĀTI ir jāatlaiž striķis / falle;
2.8. Lai turpinātu braucienu pēc kritiena ir jāaizpeld pie striķa / falles. Instruktors ļauj atsākt braucienu līdzko Lietotājs ir signalizējis, ka ir gatavs turpināt braucienu;
2.9. Lietotājs Laukumā esošās konstrukcijas drīkst lietot izvērtējot pats savas iemaņas un spējas, kā arī uzņemotoies pilnu atbildību par savu veselību traumu gadījumā, izmantojot konstrukcijas;
2.10. Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par Laukuma vai tehnikas izmantošanu – jautāt 333 personālam / instruktoram, noskaidrojot jautājumus līdz tie ir pilnībā saprotami;
2.11. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt instruktoru iepriekš minētājā kārtībā;
2.12. Saudzīgi izturēties pret nodarbības laikā lietojamo un pieejamo Veikparka mantu un izsniegto aprīkojumu.
2.13. Pirms aktivitātes uzsākšanas brīdināt personālu, ka pagriezienos veiksiet lēcienu.

3. Lietotājam kategoriski aizliegts:
3.1. Atrasties Laukumā apreibinošu vielu ietekmē;
3.2. Patvaļīgi lietot Laukumu bez 333 atļaujas;
3.3. Izraisīt apzinātas sadursmes ar Laukumā esošajām konstrukcijām vai citiem Īrniekiem, personālu;
3.4. Lietot Laukuma konstrukcijas pretēji to drošas lietošanas virzienam;
3.5. Pēc kritiena turēties pie striķa / falles.

4. Lietotāja atbildība:
4.1. Lietotājs, kas izmanto personīgo inventāru, uzņemas pilnu atbildību par tā drošību, tehnisko stāvokli un ekspluatācijas piemērotību apstākļiem;
4.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas radīts viņa veselībai Veikparkā;
4.3. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;
4.4. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.

5. Lietotāja tiesības:
5.1. Izmantot veikparkā sniegtos pakalpojumus;
5.2. Veikt personāla / instruktora dotos norādījumus atrodoties Veikparkā;
5.3. Atteikties izpildīt uzdevumus, ja Lietotājs kādu noteiktu apstākļu dēļ apzinās vai šaubās, ka uzdevumu nespēs veikt;
5.4. Uzdot jebkādus jautājumus par uzdevumu izpildi un saņemt personāla / instruktora atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

6. Citi jautājumi:
6.1. Pirms Laukuma lietošanas Lietotājam tiek norādīta telpa un izīrēts pēc nepieciešamības, inventārs, lai sagatavotos Laukuma lietošanai (gadījumā, ja Lietotājs neizmanto personīgo inventāru);
6.2. Ja Laukumu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot, tad par kompensāciju puses vienojas savstarpēji;
6.3. 333 neuzņemas atbildību par Lietotāja personīgajām materiālajām vērtībām;
6.4. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība nodarbībā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;
6.5. Pretenzijas, kas radušās nodarbības laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties - uzreiz pēc nodarbības beigām;
6.6. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.7. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar 333 personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma valde, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar valdi, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.8. Lietotājs iepazīstas ar 333 „Veikparka ekspluatācijas noteikumi”, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu „Veikparka ekspluatācijas noteikumi” žurnālā.

Kvalitātes vadība Atsauksmes