Trases

Noteikumi

Trases ekspluatācijas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” trases (turpmāk tekstā – Trase) lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise brauciena laikā kopumā;
1.2. Trases Lietotājs ir persona, kura piedalās braucienā ar transporta līdzekli noteiktā trases daļā / daļās.

2. Lietotāja pienākumi:
2.1. Lietotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu;
2.2. Lietotājam līdz 16 gadu vecumam Trasi lietot kā transporta līdzekļa vadītājam drīkst tikai ar vecāku / aizbildņu nepārtrauktu klātbūtni vai ar vecāku rakstisku atļauju;
2.3. Lietotājam - motobraucējam doties Trasē ar aizsargķiveri (aizsargķiveri iespējams iznomāt pie Trases personāla);
2.4. Lietotājam - autobraucējam dodoties Trasē jāpiesprādzējas ar drošības jostu un ieteicams izmantot aizsargķiveri (aizsargķiveri iespējams iznomāt pie Trases personāla);
2.5. Ievērot nosacījumu, ka Trasē vienmēr priekšroka ir īres kartingiem;
2.6. Izvēlēties transporta līdzekļa braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm;
2.7. Ievērot drošu braukšanas distanci;
2.8. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ atdalās detaļa (t.sk. plīsušo riepu kordi), tā ir nekavējoties jāsavāc, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē;
2.9. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ noplūst eļļa, degviela vai tosols, tad pamanot šo faktu nekavējoties informēt Trases personālu. Ja uzkopšanas darbu veikšanai ir nepieciešams izmantot absorbējošās granulas, tad Lietotājs sedz izmantotā materiāla izdevumus - 20,00 EUR apmērā;
2.10. Ja konstatē jebkādu svešķermeņu (detaļas, priekšmeti, vielas u.c.) atrašanos uz Trases asfaltētā seguma, kas tur atrodas citu Lietotāju braucienu rezultātā, tad nekavējoties informēt par šo faktu Trases personālu;
2.11. Ja jebkāda iemesla dēļ Lietotājs ir nobraucis no Trases asfaltētā seguma, kā rezultātā uz Trases asfaltētā seguma atrodas zeme, tad Lietotājam par šo faktu nekavējoties informēt Trases personālu;
2.12. Ja Lietotājs vēlas mainīt Trases konfigurāciju, tad to drīkst darīt tikai ar Trases personāla atļauju;
2.13. Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par braucienu vai Trasi, tad jautāt Trases personālam, noskaidrojot jautājumu līdz tas ir pilnībā saprotams;
2.14. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt Trases personālu;
2.15. Pārējā Trases teritorijā, kas ir ārpus Trases teritorijas, jebkura transporta līdzekļa ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/h;
2.16. Saudzīgi izturēties pret Trasē lietojamo un pieejamo Trases mantu un izsniegto aprīkojumu;
2.17. Ja brauciena laikā Lietotājs ir sabojājis trasē esošo pilonu / pilonus, tad uzreiz pēc brauciena Lietotājs samaksā Trasei par katru bojāto pilonu - 30,00 EUR/gab.

3. Lietotājam kategoriski aizliegts:
3.1. Atrasties Trasē apreibinošu vielu ietekmē;
3.2. Patvaļīgi lietot Trasi, bez Trases personāla dotās atļaujas;
3.3. Trases teritorijā kategoriski ir aizliegts svilināt riepas;
3.4. Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties Trasē bez pamatota iemesla;
3.5. Apstāties Trasē bez pamatota iemesla, tomēr ja tāda nepieciešamība rodas, tad transportlīdzeklim ir jāieslēdz avārijas signāls un jānobrauc no Trases asfaltētā seguma, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē.

4. Lietotāja atbildība:
4.1. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;
4.2. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām;
4.3. Par jebkuru savas vai trešās personas tehnikas bojājumiem trases lietošanas laikā transporta līdzekļa vadītājs ir atbildīgs tikai un vienīgi pats;
4.4. Pilna atbildība, ka transportlīdzeklim ar kuru Lietotājs piedalās braucienā pa Trasi ir veikta un ir derīga tehniskās apskates apliecība.

5. Lietotāja tiesības:
5.1. Veikt iegādāto braucienu Trasē, ievērojot šos noteikumus;
5.2. Uzdot jebkādus jautājumus par Trasi vai braucienu Trasē un saņemt Trases personāla atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

6. Citi jautājumi:
6.1. Trasē NEDARBOJAS OCTA!
6.2. Trasē darbojas KASKO polise gadījumā, jā tā ir attiecīgi noformēta ekstremālai braukšanai;
6.3. Ja transporta līdzekļa vadītājs vairāk kā 3 reizes nobraucis no Trases asfaltētā seguma, vai ir bijusi atkārtota sadursme ar Trasi norobežojošām zīmēm, tad Trases personāls ir tiesīgs pārtraukt Lietotāja braucienu, neatgriežot samaksu par braucienu;
6.4. 333 neuzņemas atbildību par Īrnieka personīgajām materiālajām vērtībām;
6.5. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība braucienā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;
6.6. Pretenzijas, kas radušās Trases izmantošanas laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties - uzreiz pēc brauciena beigām;
6.7. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.8. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar 333 personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma valde, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar valdi, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.9. Lietotājs iepazīstas ar 333 „Trases ekspluatācijas noteikumi”, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu „Trases ekspluatācijas noteikumi” žurnālā.

Kvalitātes vadība Atsauksmes