Kartingi

Noteikumi

Īres kartinga ekspluatācijas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek ekspluatēts īres kartings SIA „Baltic Ring 333” (turpmāk tekstā – 333);
1.2. Īres kartingu ekspluatē īres kartinga lietotājs (turpmāk tekstā – Īrnieks);
1.3. Īrnieka drošībai 333 kartingu trasē ir noteikti sekojoši auguma un vecuma ierobežojumi pakalpojuma izmantošanai: īres kartingi - no 145cm/11gadi; bērnu kartingi - 135cm/7gadi. Trases personāls pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu - pielaist vai atteikt iespēju braukt ar kartingiem, savu lēmumu nepaskaidrojot.

2. Īrnieka pienākumi:
2.1. Kartinga trasē doties ar aizsargķiveri;
2.2. Trasē atļauts doties tikai ar 333 personāla atļauju un tā ir jāatstāj pēc pirmā personāla pieprasījuma, par ko Īrnieku informē personāls - parādot paceltu roku vai melnbaltu finiša karogu;
2.3. Trasē izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm un iemaņām;
2.4. Apstāšanās gadījumā signalizēt ar paceltu roku un sagaidīt apkalpojošo personālu;
2.5. Saudzīgi izturēties pret lietojamo un pieejamo 333 mantu un izsniegto aprīkojumu;
2.6. Segt radītos zaudējumus 333, ja tādi radušies brauciena laikā Īrnieka vainas dēļ ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā;
2.7. Ja Īrniekam ir saslimšanas, kuras var ietekmēt viņa vai citu personu veselību, mantu un tml. - obligāti informēt par šo faktu 333 personālu.

3. Īrniekam kategoriski aizliegts:
3.1. Lietot īres kartingu apreibinošo vielu ietekmē;
3.2. Patvaļīgi iedarbināt kartingu un uzsākt braukšanu bez 333 personāla atļaujas;
3.3. Apstāties trasē, lai uzsāktu „startu” no vietas;
3.4. Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties trasē bez iemesla;
3.5. Izraisīt apzinātas sadursmes ar pārējiem braucējiem un ar trasi norobežojošām zīmēm;
3.6. Braucienam beidzoties lielā ātrumā iebraukt servisa zonā;
3.7. Izkāpt no kartinga trasē piespiedu apstāšanās gadījumā, izņemot gadījumus, kad to atļauj 333 personāls;
3.8. Braucot ar kartingu, aizliegts spiest gāzes un bremžu pedāli VIENLAICĪGI.

4. Īrnieka atbildība:
4.1. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;
4.2. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.

5. Īrnieka tiesības:
5.1. Uzdot jebkādus jautājumus un saņemt atbildes no 333 personāla uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, kas saistīti ar kartingu un pakalpojumu.

6. Citi jautājumi
6.1. 333 neuzņemas atbildību par Īrnieka personīgajām materiālajām vērtībām;
6.2. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Īrniekam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Īrnieks neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība braucienā Īrniekam tiek nekavējoties liegta, piemērojot naudas sodu par šo noteikumu pārkāpšanu - 10.00 EUR (desmit euro), bez tiesībām atjaunot dalību nodarbībā un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;
6.3. Pretenzijas, kas radušās brauciena laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā, nekavējoties - uzreiz pēc nodarbības beigām;
6.4. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.5. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar 333 personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma valde, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar valdi, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.6. Lietotājs iepazīstas ar 333 „Īres kartinga ekspluatācijas noteikumi”, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu „Īres kartinga ekspluatācijas noteikumi” žurnālā.

Kvalitātes vadība Atsauksmes