4x4

noteikumi

Offroad trases ekspluatācijas noteikumi

1.         Vispārīgie noteikumi:
1.1.        Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” offroad trases (turpmāk tekstā – Offroad) lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise nodarbības laikā kopumā;
1.2.        Offroad Lietotājs ir persona, kura piedalās kādā no Offroad auto vadīšanas apmācību kursiem, kas notiek Offroad trasē vai SIA „Batltic Ring 333” blakus esošajā teritorijā;
1.3.        Offroad nodarbības ir Lietotāja izvēlēts auto vadīšanas apmācību kurss, ko vada Offroad nodarbības vadītājs (turpmāk tekstā – Instruktors).

2.         Lietotāja pienākumi:
2.1.        Ja Lietotājs nodarbību laikā izmantot savu personīgo automašīnu (turpmāk tekstā – a/m), tad:
2.1.1.       a/m jābūt ar derīgu tehnisko apskati;
2.1.2.       a/m bākai jābūt pildītai ar vismaz 10 - 15l degvielu, bet atkarībā no programmas ilguma, ņemot vērā, ka degvielas daudzums paredzēts vismaz 3-4h ilgai mācību režīma braukšanai.
2.2.        Pirms nodarbības sākuma veikt apmaksu pilnā apmērā par izvēlēto auto vadīšanas apmācību kursu. Ja apmaksa veikta ar bankas pārskaitījumu, tad pirms nodarbības uzrādīt bankas izrakstu par veiktu maksājumu;
2.3.        Pildīt visus Instruktora sniegtos norādījumus, kas ir ietverti izvēlētajā apmācības kursā;
2.4.        Pirms nodarbības uzsākšanas, apgūt rācijas lietošanas pamatnosacījumus, ar rācijas lietošanas noteikumiem iepazīstina Instruktors;
2.5.        Izmantot drošības jostu atrodoties a/m;
2.6.        Izpildot uzdevumu, nepārsniegt Instruktora norādīto a/m braukšanas ātrumu;
2.7.        Ievērot drošu distanci rindā minimums 1m pirms nākamā dalībnieka a/m;
2.8.        Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par dotā uzdevuma izpildi, tad jautāt Instruktoram, noskaidrojot uzdevumu līdz tas ir pilnībā saprotams;
2.9.        Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt Instruktoru ar rācijas starpniecību;
2.10.     Ja ir konstatētas problēmas rāciju darbībā, tad par to nekavējoties informēt Instruktoru;
2.11.     Saudzīgi izturēties un būt atbildīgam pret nodarbības laikā lietojamo un pieejamo Poligona mantu un izsniegto aprīkojumu, kā arī pret citu Lietotāju mantu.

3.         Lietotājam kategoriski aizliegts:
3.1.        Atrasties Offroad trasē apreibinošu vielu ietekmē;
3.2.        Patvaļīgi lietot Offroad trases vai citu blakus esošo pieguļošo teritoriju, bez Instruktora dotās komandas un norādījumiem par sekojošā uzdevuma izpildi;
3.3.        Doties uz citu Offroad trasi bez Instruktora atļaujas;
3.4.        Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju bez pamatota iemesla;
3.5.        Nekādā gadījumā neuzsākt braukšanas kustību konkrētā Offroad trases daļā, kamēr konkrētajā posmā cits Offroad Lietotājs veic uzdevuma izpildi;
3.6.        Izkāpt no a/m piespiedu apstāšanās gadījumā bez Instruktora atļaujas.

4.         Lietotāja atbildība:
4.1.        Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;
4.2.        Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām;
4.3.        Pilna atbildība, ka a/m ar kuru Lietotājs piedalās nodarbībā ir veikta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un a/m ir derīga tehniskās apskates apliecība;
4.4.        Lietotāja a/m kopējais svars nedrīkst pārsniegt 3.5 tonnas;
4.5.        Ja Lietotājs izmanto Offroad a/m, tad Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par a/m lietošanu (skat. punktus 2.11. un 4.2.). Par a/m tehnisko sagatavotību un degvielu, atbildību uzņemas Offroad personāls.

5.         Lietotāja tiesības:
5.1.        Veikt Instruktora uzdotos uzdevumus pēc konkrēto apmācību programmas;
5.2.        Atteikties izpildīt uzdevumus, ja Lietotājs kādu noteiktu apstākļu dēļ apzinās vai šaubās, ka uzdevumu nespēs veikt;
5.3.        Uzdot jebkādus jautājumus par apmācību uzdevumu izpildi un saņemt Instruktora atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

6.         Citi jautājumi:
6.1.        Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība nodarbībā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;
6.2.        Pretenzijas, kas radušās nodarbības laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties - uzreiz pēc nodarbības beigām;
6.3.      Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.4.      Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar Instruktoru, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma valde, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar valdi, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.5.      Lietotājs iepazīstas ar SIA „Baltic Ring 333” „Drošas braukšanas poligona ekspluatācijas noteikumi”, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu „Offroad trases ekspluatācijas noteikumi” žurnālā.

Kvalitātes vadība Atsauksmes